26 juli 2022 2 minutes
blog author img

Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Ouderschapsverlof: een wettelijke regeling die is bedoeld om ouders de mogelijkheid te geven tijdelijk minder te werken om te wennen aan de nieuwe situatie. Oók jouw medewerkers hebben recht op ouderschapsverlof als zij een kind hebben gekregen.

In dit artikel lees je wat ouderschapsverlof inhoudt, of jouw medewerker er recht op heeft en wat er verandert aan ouderschapsverlof. De verwachting is dat veel ouders van de nieuwe regeling gebruik gaan maken. Het is daarom belangrijk dat je hier als werkgever op voorbereid bent.

De regels vóór 2 augustus 2022

De huidige regel omtrent ouderschapverlof is als volgt: Nederlandse werknemers die ouder of verzorger zijn hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof tot het 8e levensjaar van het kind. Dit verlof is onbetaald, tenzij anders is overeengekomen in de arbeidsvoorwaarden, of cao. Het aantal uur ouderschapsverlof is afhankelijk van het aantal uur wat je medewerker per week werkt. Hierbij ga je uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst.

Berekening: Het ouderschapsverlof bedraagt 26 x het aantal uren dat je medewerker werkt. Werkt de medewerker 32 uur? Dan heeft hij/zij recht op 26 x 32 uur ouderschapsverlof.

De medewerker bepaalt zelf hoe zij het ouderschapsverlof opnemen en verdelen. Het verlof hoeft niet in één keer achter elkaar opgenomen te worden. Een aantal uur per dag, verdeeld over meerdere weken en maanden is mogelijk.

Heeft mijn medewerker recht op ouderschapsverlof?

Jouw medewerker heeft recht op ouderschapsverlof als hij/zij:

 • De wettelijke ouder is van het biologische-, adoptie-, pleeg- of stiefkind;
 • Niet de wettelijke ouder is van het kind, maar het kind verzorgt en opvoedt (wonend op hetzelfde adres).

De nieuwe regels betaald ouderschapsverlof ná 2 augustus 2022

Door een Europese richtlijn komt er binnenkort verandering in het ouderschapsverlof. Vanaf augustus 2022 hebben beide ouders de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof recht op 70% loondoorbetaling door het UWV. Ook bij het betaalde verlof, geldt: de ouder kan zelf beslissen hoe zij dit verlof opnemen.

 • Betaald ouderschapsverlof kan alleen in het eerste levensjaar van het kind opgenomen worden. Maakt hij/zij hier geen gebruik van, dan kunnen deze weken onbetaald ingezet worden tot het kind 8 jaar is;
 • De overige 17 weken van het ouderschapsverlof zijn onbetaald;
 • Het is mogelijk geregeld dat je als werkgever de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult, check dit in de cao en arbeidsovereenkomst.

Mag je als werkgever een verzoek van een werknemer tot het tot het opnemen van (betaald) ouderschapsverlof weigeren?

Nee, dat mag je niet zomaar doen. Je mag het verzoek zelf niet weigeren, maar wel de verdeling van de werkuren/verlofuren als het verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt (dat heet ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’). Hierbij kun je denken aan rooster technische problemen of problemen voor de productie of de veiligheid. In dat geval moet je met de werknemer overleggen over een andere verdeling van de verlofuren. Let op dat je dit tot vier weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof kan doen.

Welke verlofregelingen zijn er na 2 augustus 2022 in totaal?

Wij zetten ze voor je op een rijtje:

 • Zwangerschapsverlof/bevallingsverlof[1]
  Tijdens je zwangerschap heb je recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof, dus in totaal 16 weken tegen 100% salaris voor de moeder van het kind;
 • Calamiteitenverlof
  Dag van de bevalling, tegen 100% uitbetaling salaris voor de partner/andere ouder van het kind;
 • Geboorteverlof
  Eenmaal het aantal werkuren per week tegen 100% uitbetaling salaris voor de partner/andere ouder van het kind;
 • Aanvullend geboorteverlof
  Maximaal 5 weken waarbij de partner/andere ouder van het kind een uitkering krijgt van 70% van het salaris. Het UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind;
 • Ouderschapsverlof
  26 (werk)weken waarvan 9 weken tegen 70% van het salaris en 17 weken onbetaald.

Ouderschapsverlof blog

TOSS maakt het jou makkelijk

Geef je het juridisch werkgeverschap over aan TOSS door middel van payrolling of uitzenden?  Dan regelen wij zaken als de salarisadministratie, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de betaling van het loon. Wij hebben kennis van (alle) cao’s, HR en de wet- en regelgeving. Daarnaast adviseren wij jou onder andere over zaken zoals opzegtermijnen.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll of uitzenden te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt je graag verder.

[1] We spreken vaak van ‘zwangerschapsverlof’, maar na de bevalling wordt het officieel ‘bevallingsverlof’ genoemd.

 

12 november 2021 3 minutes
blog author img

Welk opzegtermijn moet ik als werkgever toepassen?

Niets is voor altijd. Je team van collega’s wisselt jaarlijks, maandelijks en in sommige gevallen zelfs wekelijks. Je medewerker die na 10 jaar ontslag neemt omdat hij verhuist naar een nieuwe woonplaats of je net aangenomen teamlid die zich bedenkt en toch voor een andere baan kiest. Zo blijf je als werkgever constant bezig met het ‘compleet’ maken van je team. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, zorg jij ervoor dat de opzegtermijnen van tevoren zijn vastgesteld en duidelijk zijn voor iedereen. Zo heb de je ruimte om op tijd vervangend personeel te vinden en heeft je personeel in geval van ontslag de tijd om een andere baan te zoeken.

Welke opzegtermijnen gelden voor jou en je medewerkers nu écht?
De wettelijke opzegtermijn die je moet toepassen is minimaal 1 maand. De exacte duur van de opzegtermijn is afhankelijk van de lengte van het dienstverband van je medewerker, maar heeft met meer facetten te maken. Na het lezen van deze blog weet jij alles over de opzegtermijnen van jou en je medewerkers.

Opzeggen tijdens de proeftijd

Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode. In deze periode kunnen jij en werknemer beiden het contract direct opzeggen zonder een reden op te geven. Let erop dat je de proeftijd opneemt in het arbeidscontract als dit niet in de cao staat. Doe je dit niet, dan is er geen proeftijd.

Wettelijke opzegtermijn

De lengte van de opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaar dat je medewerker bij je bedrijf in dienst is. Voor je medewerker blijft deze altijd 1 maand mits er in de arbeidsovereenkomst niet van afgeweken is. Voor jou als werkgever werkt dit net even anders. Is je medewerker langer dan vijf jaar bij je in dienst, dan verandert het wettelijk opzegtermijn.

Let erop dat jij een werknemer pas mag ontslaan als je toestemming hebt van het UWV, behalve bij opzegging in de proeftijd en bij ontslag op staande voet.

Duur dienstverband Opzegtermijn werkgever Opzegtermijn werknemer
0 – 5 jaar 1 maand 1 maand
5 – 10 jaar 2 maanden 1 maand
10 – 15 jaar 3 maanden 1 maand
≥15 jaar 4 maanden 1 maand

Afwijken van de opzegtermijn

Je mag een langere opzegtermijn afspreken met je medewerker. Dit laat je opnemen in het contract. Let er wel op dat je opzegtermijn twee keer zo lang is als die van je medewerker. Laat jij een opzegtermijn van 3 maanden opnemen, dan betekent dit dat je zelf een opzegtermijn van een half jaar hebt.

De opzegtermijn mag niet langer zijn dan een half jaar voor je medewerker(voor jou dus een jaar).

De wettelijke opzegtermijnen voor jou als werkgever mag worden verkort, maar alleen als de CAO dit toestaat.

Ingang van de opzegtermijn

Wordt er een opzegtermijn van een maand gehanteerd, dan moet het contract een maand van tevoren worden opgezegd. Stel dat je medewerker 1 maart uit dienst wil, dan moet je medewerker het contract uiterlijk voor 1 februari schriftelijk opzeggen.

Opzegtermijn geregeld in de CAO?

Is er een CAO van toepassing op de arbeidsovereenkomst, dan kan hier een regeling in staan over opzegtermijnen. Het kan zijn dat het opzegtermijn voor je medewerker niet 1, maar 2 of zelfs 3 maanden is.

Opzegtermijn bij ontslag op staande voet

Het kan voorkomen dat je je medewerker om dringende redenen op staande voet ontslaat. Bijvoorbeeld als je werknemer steelt, fraudeert of werk weigert zonder goede reden. De reden van ontslag vertel je direct aan je medewerker, hierna wordt de arbeidsovereenkomst direct beëindigd.

Opzegtermijn bij een bepaalde tijd contract

In principe kan een contract voor bepaalde tijd niet tussentijds opgezegd worden. Dit kan alleen als er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Meestal is de volgende zin hierin opgenomen:

Deze arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Wat als er geen tussentijds opzegbeding is?
In dit geval onderhandel je met je werknemer over de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, of je verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen.

Het belang van een fictieve opzegtermijn voor de WW-uitkering van je medewerker

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is er geen sprake van opzegging van de arbeidsovereenkomst. Samen met je werknemer spreek je een datum af wanneer de arbeidsovereenkomst zal eindigen. Doe je dit niet, dan neemt het UWV het termijn als wachttermijn in acht en komt je medewerker pas later in aanmerking voor een WW-uitkering.

Laat zaken als opzegtermijnen over aan TOSS

Geef je het juridisch werkgeverschap over aan TOSS door middel van de TOSS flex of vast constructie? Dan regelen wij zaken als de salarisadministratie, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de betaling van het loon. Wij hebben kennis van (alle) cao’s, HR en de wet- en regelgeving. Daarnaast adviseren wij jou onder andere over zaken zoals opzegtermijnen.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt je graag verder.

 

18 oktober 2021 3 minutes
blog author img

Valt mijn bedrijf onder een cao?

De kans is groot dat jij als ondernemer wel eens hebt gehoord van een cao en je ermee te maken hebt gehad. Het is handig om te weten of er een CAO op jouw bedrijf van toepassing is en zo ja, welke. Zo weet jij welke arbeidsvoorwaarden en afspraken er gelden voor jou en je medewerkers. In deze blog beantwoorden wij de meest gestelde vragen rondom cao’s.

Wat is een cao?

Een cao is een collectieve, schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen werkgeversorganisaties. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden die aanvullen wat er in de wet is geregeld. Dit gaat over o.a. over loon, werktijden, proeftijd, pensioen, opzegtermijn en toeslagen. De arbeidsvoorwaarden in een cao zijn gunstiger voor medewerkers dan de afspraken die in de wet staan. Het loon is bijvoorbeeld hoger of medewerkers krijgen meer vakantiedagen.

Welke soorten cao’s zijn er?

Er bestaan twee soorten cao’s.

 • Bedrijfstak-cao
  Deze collectieve afspraak geldt binnen een complete sector en noemt men ook wel een branche-cao. De cao geldt voor alle bedrijven en werknemers in een branche. Denk bijvoorbeeld aan de bouw- of metaal-cao. Nederland telt ongeveer 250 bedrijfstak-cao’s.
 • Ondernemings-cao
  Deze collectieve afspraken zijn vooral voor middelgrote en grote bedrijven en gelden alleen voor werknemers van één bepaald bedrijf. Het kan zelfs zo zijn dat er verschillende cao’s gelden voor één bedrijf. Zij maken dan onderscheid in verschillende bedrijfsonderdelen en functiegroepen. De ondernemings-cao’s worden afgesloten tussen de werkgever en één of meer vakbonden.

Daarnaast zijn de cao’s onder te verdelen in minimum-cao’s en standaard cao’s.

 • Minimum-cao
  Dit is de meest voorkomende cao. Dit is een cao met een minimum karakter. In dit geval mogen de partijen afwijken van de cao, maar alleen ten gunste van de werknemer.
 • Standaard-cao
  Wanneer een cao een standaard karakter heeft, zijn partijen gebonden aan de gemaakte afspraken in de cao. Er mag niet van afgeweken worden, alleen als hier expliciet toestemming voor wordt gegeven in de cao.

Is een cao verplicht?

Geldt er een cao voor jouw bedrijf, dan ben je verplicht je daaraan te houden. Wanneer dit niet het geval is en er geldt geen cao voor je bedrijf, dan houd je je aan het wetboek.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Partijen die een bedrijfstak-cao hanteren kunnen een verzoek indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) om de cao te laten gelden voor de gehele bedrijfstak. Als dit verzoek goed wordt gekeurd, dan wordt de cao algemeen verbindend verklaard. Veel van de bedrijfstak cao’s zijn algemeen verbindend verklaard. Daarom vallen veel bedrijven onder een cao.

Cao gaat voor op een individuele arbeidsovereenkomst

Valt jouw bedrijf onder een cao en wil je je medewerkers tegemoetkomen door voor hen gunstigere afspraken vast te leggen? Dan mag je dit doen zolang de bepalingen niet nadelig afwijken van de cao én als het een minimum-cao betreft. Van een standaard-cao mag je niet afwijken, zelfs niet als deze gunstiger is voor je medewerkers.

Valt mij bedrijf onder een cao?

Je bent verplicht een cao toe te passen als:

 • Je lid bent van een werkgeversorganisatie(bedrijfstak-cao);
 • Je een eigen cao hebt opgesteld voor je bedrijf(een ondernemings-cao);
 • Een bedrijfstak-cao binnen de branche is algemeen bindend verklaard door de AVV.

Een grote kans dus dat jij gebonden bent aan een cao. De Belastingdienst geeft een sector af voor jouw bedrijf. De werkingssfeer die in de cao van deze sector staat check je met je feitelijke werkzaamheden. Twijfel je alsnog welke cao voor jouw bedrijf geldt? Neem dan contact op met je werkgevers-of brancheorganisaties, óf neem contact op met TOSS.

Is er geen cao van toepassing?

Valt jouw bedrijf niet onder een cao, dan maak jij samen met je medewerker afspraken over zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Houd je hierbij aan de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze wetten staan o.a. in de Arbeidstijdenwet, de Wet minimumloon, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek.

Wij adviseren je om je gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast te leggen. Zo loop je minder risico. Het is namelijk lastig om te bewijzen dat je mondeling afspraken hebt gemaakt. Houdt jouw medewerker bijvoorbeeld vol dat een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd niet is afgesproken, dan gaat de rechter van een onbepaalde tijd contract uit.

Daarbij komt dat er een aantal afspraken zijn die alleen gelden als ze schriftelijk zijn vastgelegd: proeftijd, concurrentie- en relatiebeding, tussentijds opzegbeding en een boetebeding.

TOSS heeft kennis van (alle) cao’s

Geef je het juridisch werkgeverschap over aan TOSS door middel van de TOSS flex of vast constructie, dan regelen wij zaken als de salarisadministratie, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de betaling van het loon. Wij hebben kennis van (alle) cao’s, HR en de wet- en regelgeving.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt je graag verder.

13 september 2021 3 minutes
blog author img

Een zieke medewerker. Wat zijn jouw plichten?

Is jouw medewerker ziek? Dan is dit voor beide partijen vervelend. Als werkgever krijg je te maken met verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast heb je bepaalde verplichtingen naar je werknemer toe, of hij/zij nu een vast, tijdelijk of oproepcontract heeft.

De Wet verbetering poortwachter heeft als doel om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Deze wet verplicht jou, maar ook je werknemer om samen met de arbodienst of bedrijfsarts regelingen te treffen zodat je werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Lees hier welke stappen je doorloopt.

Je medewerker ziekmelden

Meldt jouw medewerker zich ziek, dan gebeurt dit meestal telefonisch. Stel dan gelijk de juiste vragen. Zo kom je achter informatie die je direct of later nodig hebt:

 • Hoelang denk je dat je verzuim duurt?
 • Wat kan ik doen om je te helpen?
 • Op welk adres en telefoonnummer ben je bereikbaar?
 • Welke werkzaamheden zou je nog wel kunnen doen?
 • Kan je niet werken door een ongeluk waarvoor jijzelf niet aansprakelijk bent?

Let erop dat je je tijdens het gesprek houdt aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet is bepaald wat wel en niet toegestaan is op het gebied van de privacy van je werknemer.

De Wet verbetering poortwachter

Als werkgever ben je verplicht om bepaalde acties vanuit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren. Het UWV checkt na twee jaar of je je hieraan hebt gehouden. Vindt het UWV dat je niet genoeg hebt gedaan, dan kan het UWV je verplichten om een jaar langer het loon van je medewerker door te betalen.

Jij bent als werkgever minimaal twee jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van je zieke medewerker(1e spoor). Lukt dit niet, dan zoek je samen met je medewerker werk bij een andere organisatie(2e spoor).

De stappen

 • Dag 1 Ziek melden
  Zorg ervoor dat jij je medewerker binnen vier dagen van verzuim een ziekmelding doorgeeft aan je arbodienst of bedrijfsarts. Hetzelfde doe je bij het UWV in het geval dat je medewerker aanspraak maakt op een ziektewetuitkering.
 • Week 6 Probleemanalyse WIA
  Is jouw medewerker zes weken ziek, dan laat je de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Zij stellen vast wat je werknemer wel of niet kan. Als werkgever begin je zelf met de aanleg van het dossier. Hierin leg je alle afspraken over re-integratie vast.
 • Week 8 Plan van Aanpak
  Binnen 8 weken na de ziekmelding stel je samen met je medewerker een Plan van Aanpak op. Hierin beschrijven jullie wat jullie gaan doen zodat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan.
 • Week 42 Ziek melden UWV
  In week 42 meld je jouw medewerker ziek bij het UWV.
 • Week 52 Eerstejaarsevaluatie
  Als jouw medewerker bijna een jaar ziek is, dan stellen jullie tussen week 46 en 52 samen een eerstejaarsevaluatie op. Hierin stellen jullie vast welk resultaat op het gebied van re-integratie jullie willen behalen en hoe jullie dit gaan bereiken.Hiervoor kunnen jullie het Formulier Eerstejaarsevaluatie gebruiken van het UWV. Dit formulier wordt door beide partijen ondertekend en je verstrekt hiervan een kopie aan je medewerker.Is er onvoldoende toekomstperspectief voor je medewerker in jouw organisatie, dan kijken jullie samen naar passend werk bij andere bedrijven.
 • Week 87 WIA-aanvraag
  Je medewerker ontvangt in week 87 een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit stuurt jouw medewerker binnen drie weken terug naar het UWV. Hierna beoordeelt het UWV het re-integratieverslag en voer een WIA-keuring uit.
 • Week 104 WIA-uitkering
  Is er aan de voorwaarden van de vorige stap voldaan, dan volgt na 104 weken ziekte ontslag en start de WIA-uitkering. 

Doorbetaling loon

Als werkgever ben je verplicht om je zieke medewerker tot einde contract of twee jaar lang minimaal 70% van het laatste loon te betalen. Voor het eerste geldt dat dit niet lager mag zijn dan het minimumloon. Voor het tweede ziektejaar geldt dit niet.

Passend werk

Is het niet mogelijk om je werknemer terug te laten keren in zijn of haar oude functie, dan bied je je medewerker passend werk aan binnen je bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld zijn; in deeltijd, of met een aangepast takenpakket.

Payrolling bij TOSS 

Een groot voordeel van payrolling is dat de begeleiding en risico van ziekte van je medewerker vallen onder het payroll tarief. Zo loop jij minder risico en kan jij met al je personeelszaken terecht bij ons.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt je graag verder.

23 augustus 2021 3 minutes
blog author img

Payrolling en uitzenden, wat is het verschil?

Ben je ondernemer en heb je nieuw personeel nodig? Dan komt hier veel bij kijken. Het werving en selectieproces, maar ook alle bijkomende administratie/salarisadministratie. Je staat voor de beslissing of je dit zelf doet of dit liever uitbesteedt. Uitbesteden kan zowel aan een uitzend- als payrollbureau. Uitzenden en payrolling lijken sterk op elkaar, maar er zijn een aantal belangrijke verschillen. In deze blog behandelen wij de verschillen en de voor-en nadelen van payrolling en uitzenden. Zo kies jij makkelijker wat voor jou de beste oplossing is.

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans(WAB) op 1 januari 2020 is er een wettelijk verschil tussen payroll en uitzenden.

Overeenkomsten

Zowel bij payrolling als uitzenden besteed je je personeelszaken uit. In beide gevallen zijn er drie partijen betrokken: het payrollbedrijf/uitzendbureau (de juridisch werkgever) + de inlener(jij) en de werknemer. De medewerkers staan nog steeds bij jou op de werkvloer, maar op de loonlijst van de juridisch werkgever.

De arbeidsovereenkomsten, de loonadministratie, het voeren van wet- en regelgeving en het uitbetalen en begeleiden van medewerkers bij ziekte. Al deze werkgeverszaken worden voor jou geregeld. Zo heb jij hier geen omkijken naar en dat scheelt je tijd. Hiervoor betaal jij een factor over de gewerkte uren van jouw medewerker. Hiervan ontvang je één overzichtelijk factuur.

Een factor is een getal waarmee wordt berekend wat je medewerker gaat kosten. De kostprijs bereken je door het brutoloon van je medewerker te vermenigvuldigen met de factor. De volgende onderdelen worden hierin meegenomen:

 • Bijdrage aan de sociale lasten en premies;
 • Vakantiedagen opbouw;
 • Vakantiegeld;
 • Pensioensopbouw;
 • Personeels- en salarisadministratie kosten;
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte van medewerker.

Payrolling

 • Bij payrolling regel je zelf de werving en selectie van je personeel, hierbij heb je dus de totale controle over wie er bij jou komt werken. Bij TOSS hebben wij onze eigen vacaturebank en kunnen wij je helpen bij het zoeken naar geschikt personeel;
 • Start er een nieuwe medewerker, dan geef je dit door aan het payrollbedrijf. Zij regelen al het papierwerk zodat je medewerker snel bij je aan de slag kan;
 • Is je medewerker afwezig door vakantie of ziekte? Dan regel je zelf de planning en vervanging;
 • In het geval van payrolling krijgt je medewerker maximaal drie contracten in drie jaar tijd en daarna voor onbepaalde tijd.

Uitzenden

 • Het uitzendbureau neemt de werving- en selectie uit handen;
 • In het geval van uitzenden is het mogelijk om je medewerker meerdere contracten aan te bieden voor een periode van maximaal 5,5 jaar.
 • Het uitzendbureau regelt(als dit mogelijk is) vervanging voor je als je medewerker ziek is of met vakantie gaat.

De verschillen

Het grootste verschil tussen beide oplossingen is dat je bij payrolling zelf de werving en selectie van je personeel oppakt. Jij geeft de kandidaat door aan het payrollbedrijf en zij zorgen ervoor dat de medewerker bij jou aan de slag kan. In het geval van uitzenden kan je je personeel nóg flexibeler inzetten omdat je meer contracten kunt aanbieden.

TOSS biedt personeelsoplossingen en financiële diensten die jou tijd en moeite besparen. Wij nemen de juridische, administratieve en financiële kant van jouw onderneming over. Zo heb jij jouw zaken op orde en kan jij je volledig richten op waar jij graag mee bezig bent.

Ondernemen met TOSS kan op maat. Extra verlof, korte contracten of juist voor langere tijd, alle constructies zijn mogelijk.

Wil je weten of het voor jou interessant is om je medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt je graag verder.

2 augustus 2021 3 minutes
blog author img

Personeel binden en boeien, hoe doe je dat?

Het juiste personeel vinden voor jouw bedrijf is een uitdaging, maar na vele kennismakingen en gesprekken heb jij éindelijk de perfecte medewerker gevonden. Er is een match! Na een succesvolle doorloop van de proeftijd vind jij het tijd om je te verdiepen in de manier waarop je jouw medewerker bindt aan je bedrijf. Zo voorkom jij dat je keer op keer nieuwe medewerkers moet werven in deze krappe arbeidsmarkt.

Het werven van nieuw personeel brengt veel verborgen kosten met zich mee. Niet alleen betaal jij de kosten voor werven, er zitten ook kosten in het verlies van kennis en het inwerken van je personeel. Wij geven je tips om je personeel te binden en te boeien.

De behoeftes van jouw medewerkers

Wat leeft er onder jouw medewerkers? Personeel kan om allerlei redenen vertrekken. Denk aan: een onprettige sfeer, een te lage waardering óf zij zijn gewoon toe aan iets nieuws. Vaak hoor je pas achteraf dat medewerkers ontevreden zijn. Het is daarom verstandig om voortdurend hun tevredenheid te monitoren en te peilen waar hun behoeftes liggen. Zo bepaal jij wat je kan doen om het plezier en energie van je personeel te vergroten en voorkom je uitval(burn-out) en uitloop van personeel. Hoe onderzoek je dit?

 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
  In dit onderzoek wordt o.a. ingegaan op werkinhoud, communicatie, arbeidsomstandigheden en salaris. Dit wordt meestal gedaan aan de hand van een vragenlijst en is volledig anoniem ingevuld.
 • Exit-gesprek
  Verlaat een medewerker jouw organisatie? Dan wil je weten waarom. Dit doe je aan de hand van een exit-gesprek. Hierin vraag je o.a. om de reden van vertrek, waarom er is gekozen voor juist die nieuwe baan en of de verwachting die geschept is tijdens aannameprocedure is uitgekomen.
 • Evaluatiegesprekken
  Hiermee pols je of de werknemer tevreden is met zijn werkzaamheden en of hij of zij misschien uitdaging en support mist.
 • Houd je oren en ogen open
  Naast de formele gesprekken kom je ook veel te weten door het gesprek aan te gaan en contact te maken met je medewerkers. Heb je binnenkort een personeelsuitje of borrel? Dan is dat de uitgewezen kans om eens te vragen waar behoefte naar is.

Goede inwerkperiode

Het goed inwerken van je medewerker heeft veel voordelen. Je medewerker voelt zich welkom en jij profiteert sneller van een productieve werknemer. Zij maken de kennis en vaardigheden snel eigen, leren de bedrijfscultuur sneller kennen en krijgen sneller een band met het team.

Overleg van tevoren wie het vaste aanspreekpunt gaat zijn voor je nieuwe medewerker en zorg ervoor dat het bureau van je werknemer uitgerust is met alle belangrijke programma’s. Zo voelt hij of zij zich vertrouwd en maakt een vliegende start.

Maak een goed inwerkplan. Wat is de belangrijke doelstelling van de inwerkperiode, hoeveel tijd neemt dit in beslag en hoe ga je die vormgeven? Wat verwacht jij van de medewerker na deze periode, wanneer valt deze begeleiding weg en kan hij de werkzaamheden zelf uitvoeren?

Waardeer je personeel openlijk

Vaak onderschat men het geven van een compliment. Een compliment op zijn tijd geeft je medewerker het gevoel gezien, begrepen en gewaardeerd te voelen. Erkenning en waardering zijn volgens veel onderzoeken een van de belangrijkste drijfveren van werknemers. Ook blijkt uit onderzoek dat maar liefst de helft van de werknemers hun baan opzegt als zij een slechte relatie hebben met hun leidinggevende.

Daarom: Bedank je medewerker voor hun werk, al is het maar een bemoedigend knikje. Geef jouw medewerkers de aandacht die zij verdienen en preek je waardering concreet uit. Extra vakantiedagen, mogelijkheid tot het doen van cursussen of een bonus. Let erop: kies niet voor individuele bonussen. Zo werk jij namelijk interne competitie in de hand en dit brengt de saamhorigheid niet ten goede.

Stimuleer Ontwikkeling

Laat je medewerkers hun eigen talent/kracht ontdekken. Doen of leren jouw medewerkers iets waar zij goed in zijn en wat zij leuk vinden? Dan worden zij enthousiast. Dit is precies wat jij wilt. Werknemers blijven namelijk langer werken bij een organisatie die meegroeit met het toekomstbeeld dat zij voor zichzelf voor ogen hebben. Komt er een nieuwe functie vrij in het bedrijf? Vraag dan eerst of er intern interesse naar is. Zo houd jij je medewerkers binnenshuis en, blijven zij tegelijkertijd enthousiast en ontwikkelen zij zich.

Verantwoordelijkheid

Krijgen jouw medewerkers veel verantwoordelijkheid? Dan zorgt dit voor meer betrokkenheid en motivatie om goede resultaten te behalen. Het houdt je werknemers gestimuleerd en scherp. Let er wel op dat je hen niet te veel taken en verantwoordelijkheden geeft. Je wilt namelijk voorkomen dat je medewerker thuis komt te zitten met een burn-out.

Flexibel

Jouw medewerkers vinden goede arbeidsvoorwaarden belangrijk. Hierbij is salaris tegenwoordig niet meer de belangrijkste factor. Een goede balans tussen privé en werk is erg waardevol. Bied je personeel arbeidsvoorwaarden op maat en houd rekening met de wensen van je personeel.  Zo bind jij bestaand en nieuw personeel aan je organisatie.

TOSS is gespecialiseerd in zaken rondom HR. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt jou graag verder.

 

15 juli 2021 2 minutes
blog author img

De inlenersbeloning, wat houdt het in?

Worden jouw medewerkers door ons verloond? Dan vind je het vast fijn om te weten dat zij dezelfde beloningen krijgen als jouw vaste medewerkers. Dit is wel zo eerlijk en daarbij; je voorkomt scheve gezichten. Vanaf 2015 zijn wij hiertoe verplicht. In dit jaar is de inlenersbeloning in het leven geroepen. De inlenersbeloning? Ja, dit is een term uit de uitzend-cao van de ABU en NBBU, en is wettelijk vastgesteld in de WAADI. Deze regeling verplicht ons om jouw flexwerkers vanaf dag één hetzelfde loon en vergoedingen te bieden als personeelsleden die jij eventueel zelf in dienst hebt of zoals is vastgelegd in de cao.

Waaruit bestaat de inlenersbeloning?

 • Het geldende periodeloon in de schaal;
 • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheids- (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
 • Arbeidsduurkorting, hierin maken wij de keuze tussen compensatie in tijd en/of geld;
 • Initiële loonsverhoging, hierbij kijken wij naar de hoogte en het tijdstip van verhogen;
 • Kostenvergoeding (als wij die vrij van premies en belastingen kunnen vergoeden) zoals reiskosten, gereedschapskosten en andere noodzakelijke kosten;
 • Salaris(schaal)verhogingen.

Hoe gaat dit in zijn werking?

Er komt veel kijken bij het correct toepassen van de inlenersbeloning. Daarom vragen wij de informatie van de verschillende elementen, bij elke nieuwe medewerker op tijd bij je op. Zijn er tussendoor wijzigingen? Houd ons daar dan van op te hoogte. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het correcte loon. Dit is in 2020 geregeld met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Wat als jij geen cao hebt?

Allereerst stellen wij vast of jouw bedrijf onder een werkingssfeer van een cao valt. De werkingssfeer is een bepaling in iedere cao waarin staat beschreven op welke onderneming of ondernemingen én op welke werknemers de cao van toepassing is. Het is dus mogelijk dat jouw bedrijf valt onder een bedrijfstak-cao of een sector-cao zonder dat jij hiervan op de hoogte bent.

Geldt er toch echt geen cao bij jouw bedrijf? Dat is geen probleem. De inlenersbeloning gaat namelijk over gelijke beloning. Kortom; wat krijgt je werknemer in eenzelfde of soortgelijke functie? In dit geval kijken wij dus naar jouw beloningsmethodiek.

Wil jij zeker weten waar je aan toe bent als je een nieuwe medewerker aanneemt? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt jou graag verder.

1 juli 2021 1 minute
blog author img

Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Elk half jaar – per 1 januari en 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. Ook jouw medewerkers hebben vanaf hun 21e jaar recht op dit loon. Medewerkers jonger dan 21 hebben recht op een percentage van dit bedrag. Het minimumloon beschermt je werknemers tegen onderbetaling. Vanaf vandaag: 1 juli 2021, stijgt dit loon met 0,96% naar €1701,- euro bruto.

Afhankelijk van het aantal uren dat jouw organisatie rekent als fulltime (bijvoorbeeld 36 of 40 uur) reken je het minimum uurloon uit. Let erop dat afrondingsverschillen er niet toe mogen leiden dat het loon lager uitvalt dan het minimumloon. Je vindt de bedragen in onderstaande tabel.

Per maand, week en dag

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder€1701,00€392,55€78,51
20 jaar€1360,80€314,05€62,81
19 jaar€1020,60€235,55€47,11
18 jaar€850,50€196,30€39,26
17 jaar€671,90€155,05€31,01
16 jaar€586,85€135,45€27,09
15 jaar€510,30€117,75€23,55

 

 

Wil je weten of het voor jou interessant is om jouw medewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt jou graag verder.

 

24 juni 2021 3 minutes
blog author img

Wetten en regels rond vakantiekrachten

De vakantie staat weer voor de deur. Voor jou geen reden om stil te zitten. Hoog tijd om extra personeel op te trommelen om de drukte of afwezigheid van je huidige medewerkers op te vangen. Veel scholieren en studenten zoeken naar een vakantiebaan om ervaring op te doen of een zakcentje bij te verdienen. Net als voor je huidige medewerkers worden zij door de wet beschermd, maar voor vakantiemedewerkers gelden extra regels. Zo is bijvoorbeeld de inzetbaarheid beperkt. Wij zetten de regels en richtlijnen voor je op een rijtje.

Vakantiewerkers?

In de meeste cao’s worden onder vakantiekrachten scholieren en studenten verstaan die in de zomer, van 1 juni tot 1 september tijdelijk werk bij jouw bedrijf verrichten. Van vakantiewerk is sprake als hij of zij:

 • een dagopleiding volgt;
 • tijdens school- of studievakanties werkt;
 • niet langer dan 6 weken werkt en;
 • niet meer dan in totaal 60 dagen per kalenderjaar.

De arbeidsovereenkomst

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsovereenkomst met je vakantiekracht af te sluiten. Wettelijk kan een mondelinge overeenkomst voor een vakantiewerker volstaan, maar om discussies achteraf te voorkomen adviseren wij je om de afspraken altijd schriftelijk in een arbeidscontract vast te leggen. Zo komen jullie beide niet voor verrassingen te staan. Het opstellen van een schriftelijke overeenkomst is wel verplicht als dit in de CAO staat (mits die er is).

Wat mag jouw vakantiewerker doen?

 • 13-, 14- jarigen mogen alleen klusjes doen zoals oppassen bij familie of auto’s wassen. Ook mogen zij helpen bij licht, niet-industrieel werk. Het is toegestaan dat zij vakkenvullen, reclamedrukwerk bezorgen, aan de lopende band werken of lichte werkzaamheden verrichten op bijvoorbeeld een manege, camping of speeltuin. Belangrijk hierbij is dat het geen nadelige gevolgen mag hebben voor hun ontwikkeling, veiligheid of gezondheid.
 • 15-jarigen mogen iets meer. Dezelfde werkzaamheden als 13- en 14-jarigen, maar ook hulpwerkzaamheden in de horeca, zoals helpen in de bediening van een kantine of restaurant. Wordt er alcohol geschonken? Dan mag de 15-jarige hier niet werken. Net als achter de kassa werken of zwaar tillen.
 • 16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen als dit niet schadelijk is voor de gezondheid. Het is voor deze leeftijdsgroep nog steeds verboden om met gevaarlijke stoffen te werken en het werk mag niet verhinderen om naar school te gaan. Zij mogen wel risicovol werk doen onder deskundig toezicht. Hier zijn veel regels aan verbonden.

Toestemming ouders

Is je vakantiewerker jonger dan zestien jaar? Dan moet je toestemming vragen aan de ouders of voogd. Wanneer je vakantiekracht er niet zelf mee komt, dan mag je na vier weken uitgaan van stilzwijgende toestemming van de ouders. Ouders kunnen binnen een maand een beroep doen op de onbekwaamheid van de minderjarige om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. In dit geval moet de overeenkomst worden vernietigd. Wij adviseren je om de ouders altijd mee te laten tekenen om dit te voorkomen.

Werktijden vakantiekrachten

 • 13-, 14- jarigen mogen maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7:00 en 19:00. Er geldt een maximum van 35 uur per week en niet meer dan 5 dagen achter elkaar. Werkt je vakantiewerker 4,5 uur of meer op een dag? Dan hebben zij recht op een half uur pauze. 13-, 14-jarigen mogen niet op zondag werken en wanneer zij twee dagen achter elkaar werken, moeten zij tussen de shifts minimaal 14 uur rust hebben.
 • 15-jarigen werken maximaal 8 uur per dag tussen 7:00 en 21:00 uur. Zij werken niet meer dan 5 dagen achter elkaar en hebben net als de vorige groep recht op een half uur pauze bij een 4,5 uur durende werkdag. Elke twee werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten. Werken op een zondag is toegestaan(met toestemming van een ouder), voor maximaal 11 zondagen binnen 16 weken.
 • 16- en 17-jarigen werken maximaal 9 uur op een dag tussen 7:00 en 23:00 uur en niet meer dan 45 uur in de week. Werken zij meer dan 4,5 uur dan hebben ze recht op een half uur pauze. Bij deze leeftijd mogen jongeren maximaal 160 uur binnen 4 weken werken. Op voorwaarde dat zij elke week anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben. Voor de zondagen geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar.

Wat verdient jouw vakantiekracht?

Is jouw vakantiekracht 15 tot en met 20 jaar? Dan heeft hij of zij recht op een deel van het minimumloon; het minimumjeugdloon. Voor 13- en 14-jarigen geldt deze verplichting niet, maar het geeft goedwerkgeverschap aan als je hen het loon betaalt van een 15-jarige. Net als je huidige medewerkers hebben vakantiewerkers recht op vakantiegeld, dit is 8% van het brutominimumloon.

Wil je weten of het voor jou interessant is om jouw vakantiewerkers via payroll te verlonen? Neem dan contact met ons op. TOSS helpt jou graag verder.